Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 92 hesel, které obsahují výraz "RAM"

activity diagram

diagram činností. Speciální případ diagramu stavů, v němž jsou všechny nebo většina stavů aktivních a v němž se jeden nebo více přechodů spouští dokon        ...více

API, Application Programming Interface

aplikační programové rozhraní. Prostředek pro komunikaci, kterým program získává transparentní přístup k utilitě, službě nebo k části operačního systé        ...více

application framework

aplikační rámec. 1. Skupina tříd a programových rozhraní (viz API), která společně s vývojovým prostředím (development environment) poskytují vše, co        ...více

Application Program Interface

Specifikace funkčních volání (vstupních a výstupních parametrů) programových rozhraní.        ...více

Application Programming Interface

aplikační programové rozhraní. Prostředek pro komunikaci, kterým program získává transparentní přístup k utilitě, službě nebo k části operačního systé        ...více

Automatically Programmed Tools

jazyk pro průmyslové programování, např. programování obráběcích strojů.        ...více

batch program

dávkový program. Program, který se vykonává bez zásahu uživatele, protiklad interaktivního programu.        ...více

board programming

programování desek s plošnými spoji.        ...více

BPMN diagram

vyjádření obsahu projektu, co se tím projektem myslí.        ...více

class diagram

diagram tříd. Do tohoto diagramu se zakreslují deklarativní (statické) prvky modelu, jako jsou např. třídy, typy a jejich obsah i vztahy.        ...více

collaboration diagram

diagram spolupráce. Diagram programové analýzy, který znázorňuje interakce v instancích a jejich vzájemné vazby (vztahy). Diagram sekvencí a diagram s        ...více

D4 framing

Typ rámce používaný v obvodech T1 (Super Frame). Sestává s 12 rámců o velikosti 193 bitů, přičemž poslední bit má kontrolní funkci. V současnosti je n        ...více

Datagram

samostatná nezávislá datová entita, nesoucí dostatečnou informaci pro své směrování z výchozího na cílový počítač. Nespoléhá se na předchozí výměny da        ...více

datagram socket

mechanismus meziprocesorové komunikace pro zasílání datagramů, tj. paketů v systémech bez spojení, které negarantují doručení. (Srov. socket).        ...více

deployment diagram

diagram nasazení. Diagram v objektovém modelování, který znázorňuje uspořádání výpočetních zdrojů (uzlů) a komponent, procesů a objektů, které jsou n        ...více

descrambler

Přijímací blok modemu, který z pseudonáhodné posloupnosti vytvoří opět původní posloupnost bitů. Kódování signálu scramblerem odstranilo delší sekvenc        ...více

DRAM

Dynamic Random Access Memory, dynamická paměť s náhodným přístupem. Aby si tyto paměti RAM podržely svá data, musí být neustále přepisovány. Tuto oper        ...více

DVD-RAM

označení pro přepisovatelné disky typu DVD. Technologii DVD-RAM vyvinulo DVD konsorcium. Standard není kompatibilní s DVD+RW.        ...více

ECC RAM

paměť, která je schopna detekovat vadné místo a jednoduchou chybu v RAM i opravit. Základní deska počítače musí RAM typu ECC podporovat. (Srov. RAM).        ...více

EDO DRAM

Extended Data Out Dynamic Random Access Memory, dynamická paměť s náhodným přístupem a zrychleným výstupem dat. Zrychlený přístup spočívá v tom, že za        ...více

Electronic Program Guide

elektronický přehled televizních programů. Na rozdíl od služby typu (vt. teletext) se počítá s primárním umístěním EPG na Internetu.        ...více

EPG, Electronic Program Guide

elektronický přehled televizních programů. Na rozdíl od služby typu (vt. teletext) se počítá s primárním umístěním EPG na Internetu.        ...více

executable program, program

program, předpis. Zápis algoritmu, tj. sekvence instrukcí, ve vykonatelném tvaru tj. takový, který je systém pro zpracování dat (počítač) schopen zpra        ...více

explorer frame

Rámec používaný při směrování v sítích Token Ring (source route bridging) k určení optimální cesty k cíli.        ...více

Extended Superframe

Typ rámce používaný v obvodech T1, sestávající z 24 rámců o délce 193 bitů, přičemž poslední bit slouží k časování a dalším funkcím. ESF je rozšířenou        ...více

FCS, Frame Check Sequence

posloupnost zabezpečení rámce, část protokolu pro vysokoúrovňové řízení datového spoje (viz HDLC).        ...více

Bylo nalezeno více než 25 hesel! Pokuste se hledný výraz zpřesnit.