Základy počítačových sítí

Základy topologie a komunikace

Petr Odvárka1. září 2000

První díl seriálu se základními informacemi o počítačových sítí, ve kterém snad najdou všichni zájemci odpověď na svoje otázky. Věříme ale, že i pokročilejší uživatelé v něm najdou hodnotné informace a občerství si své znalosti. Autorem seriálu je odborník na slovo vzatý, ing. Petr Odvárka z firmy Infinity a.s.

Principy komunikace, média, rozsah

Petr Odvárka7. září 2000

Principy komunikace počítačových sítí, používaná přenosová média, rozsah sítí.

Fyzická a linková vrstva ISO OSI

Petr Odvárka13. září 2000

Sedmivrstvý referenční model ISO OSI - fyzická a linková vrstva. Referenční model ISO OSI je pravděpodobně nejznámější metodou popisu komunikačních systémů. Znalost této architektury je základním předpokladem pro pochopení funkce počítačových sítí, přenosu dat a návazných technologií.

Síťová a vyšší vrstvy referenčního modelu ISO OSI

Petr Odvárka17. září 2000

Síťová, transportní, spojová, presentační a aplikační vrstva referenčního modelu ISO OSI.

Ethernet

Petr Odvárka19. září 2000

V současné době je nejpoužívanější síťovou technologií Ethernet. Tato technologie je, nezávisle na tom zda jde klasický 10 Megabitový Ethernet nebo jeho rychlejší mutace (Fast a Gigabit Ethernet), založena na velice jednoduchém principu, nazývaném CSMA/CD.

Aktivní prvky, fyzická a linková vrstva

Petr Odvárka27. září 2000

Podle počtu uzlů použitých v počítačové síti a v závislosti na její topologii by měly být voleny aktivní prvky. Protože je zřejmý celosvětový příklon k technologii Ethernet a tato technologie je v mnoha společnostech zvolena za standard, bude popis prvků zaměřen převážně na ni (i když v některých případech je popis obecný).

Aktivní prvky, síťová vrstva

Petr Odvárka10. října 2000

Aktivní prvky podle vrstev OSI - 2. část, síťová vrstva

IPv4 protokoly a model OSI, MTU fragmentace

Petr Odvárka16. října 2000

Popis IP protokolu ve vztahu k referenčnímu modelu OSI, MTU fragmentace.

Formát hlavičky IPv4 protokolu, ARP protokol

Petr Odvárka22. října 2000

Popis formátu hlavičky IPv4 protokolu, ARP protokol (mechanismus zjišťování MAC adresy pro IP protokol).

Základy směrování v IP prostředí

Petr Odvárka4. listopadu 2000

Stanice v rámci jedné logické sítě komunikují přímo (s použitím mechanismu ARP). Pokud však chce komunikovat stanice z jedné sítě s uzlem z jiné sítě, je potřeba sítě propojit zařízením pracujícím na 3. vrstvě OSI, tzv směrovačem.

Hlavička TCP protokolu

Petr Odvárka8. listopadu 2000

TCP jen spojově orientovaný protokol používaný pro spolehlivou přepravu dat přes síť.

Sekvenční čísla a ustavení spojení TCP protokolu

Petr Odvárka27. listopadu 2000

TCP chápe datový tok jako sekvenci oktetů (bytes), které jsou pro transport seskupovány do segmentů.

TCP handshake krok za krokem

Petr Odvárka3. prosince 2000

Three-Way Handshake je název procesu, který je používán pro ustavení spojení.

TCP přenos dat a potvrzovací proces

Petr Odvárka10. prosince 2000

Každý oktet v rámci segmentu je potvrzen tím, že je potvrzeno přijetí segmentu, který oktet obsahuje. Potvrzování je podobné potvrzování u navazování spojení (handshaking). Používá příznak ACK a sekvenční čísla.

TCP - uzavření a reset spojení

Petr Odvárka14. prosince 2000

Přizpůsobování velikosti okna, uzavření a reset spojení

UDP protokol

Petr Odvárka4. ledna 2001

UDP je nespojový (connectionless) protokol, jednoduchý interfejs mezi protokoly vyšší vrstvy a IP protokolem.

ICMP - Internet Control Message Protocol

Petr Odvárka10. ledna 2001

Tento protokol je vyžadovanou součástí IP protokolu. Každý uzel, který má implementovaný IP protokol jej musí podporovat.

Adresace v IP sítích, základní principy

Petr Odvárka17. ledna 2001

Protokol IP je protokol 3. vrstvy OSI (síťové) a jeho úkolem je zajistit adresaci a bezspojovou přepravu datagramů v rámci síťového prostředí.

Adresace v IP sítích, masky sítě

Petr Odvárka26. ledna 2001

Masky sítě zajišťují mechanismus jak jednu síť rozdělit do logických podsítí.

Adresace v IP sítích, masky sítě - pokračování

Petr Odvárka8. února 2001

Při použití masek dochází nejen ke ztrátám použitelných adres jak pro uzly tak pro sítě a tím i k možným komplikacím neznalých administrátorů.

Adresace v IP sítích, privátní adresní rozsahy

Petr Odvárka13. února 2001

Síť připojená k Internetu nemusí nutně být přímo adresovatelná z Internetu. Ve většině případů je to dokonce nežádoucí.

Přejít do archivu článků